Strona główna

Before Image After Image

Krajobraz parkowy i kulturowy Książa jest wspólnym, europejskim dziedzictwem kulturowym. Ponad 400 lat (od 1509 do 1943 r.), był siedzibą rodową hrabiów i późniejszych książąt Hochberg – Pless.

Od 1990 roku Zamek Książ należy do miasta Wałbrzych. Jest największym na Dolnym Śląsku oraz trzecim, co do wielkości zamkiem w Polsce.

Z kilkuset tysiącami odwiedzających rocznie Książ stał się liderem turystycznym regionu i znacząco przyczynia się do zmiany wizerunku dawnego regionu górniczego. Zespół rezydencjonalny otaczają nie tylko słynne ogrody tarasowe, ale także rozległy krajobraz parkowy.

Już około 1800 roku pierwsze wczesnoromantyczne w dolinie Pełcznicy przyciągało rzesze kuracjuszy i turystów. Sto lat później zostało przekształcone w park leśny.

Dzisiaj wyjątkowe jest to, że krajobraz kulturowy zachował się w swoich historycznych granicach, mimo że w większości uległ sukcesji przyrodniczej, a intencje projektowe są trudno rozpoznawalne, nawet dla specjalisty.

Równocześnie na obszarach tych wykształciły się cenne siedliska przyrodnicze, które stały się impulsem do utworzenia rezerwatu, parku krajobrazowego i obszaru Natura 2000. Obecnie w wąwozie Pełcznicy widoczne są skutki zmian klimatu.

W ramach współpracy pomiędzy Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie (Technische Universität Dresden) a Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu zostanie opracowany modelowy projekt na styku historii kultury, konserwacji ogrodów, ochrony przyrody i wód oraz turystyki. Jako obszar badawczy wybrano wąwóz Pełcznicy (Fürstensteiner Grund) pod Zamkiem Książ w Wałbrzychu. Projekt finansowany jest przez niemiecką Federalną Fundację na rzecz Środowiska (DBU). Projekt wspierają kluczowe, lokalne i regionalne podmioty publiczne.
Czas trwania projektu: od maja 2021 do października 2023 r.

Treść Projektu

Analiza przekazów historycznych w połączeniu z analizą rozwoju krajobrazu po 1945 r. powinna przyczynić się do pozyskania obszernych danych wyjściowych. Na tym opiera się wieloaspektowe, zintegrowane podejście do rozwoju krajobrazu kulturowego, obejmujące: kompleksowe planowanie, tworzenie sieci współpracy pomiędzy regionalnymi podmiotami publicznymi i naukowcami, wykazanie potencjału krajobrazu kulturowego dla zrównoważonego rozwoju regionu, a także określenie narzędzi zwiększających różnorodność przyrodniczą. Istotne przy tym jest odniesienie projektu do zaleceń Dyrektywy Siedliskowej oraz Europejskiej Konwencji Krajobrazowej – dwóch ważnych inicjatyw europejskich na rzecz ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego, a także do koncepcji „różnorodności biokulturowej” („Biocultural Diversity“).

W ramach projektu należy, zatem zrealizować cztery bloki tematyczne na styku dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego:

 1. zrównoważony rozwój lasów,
 2. zrównoważone kształtowanie doliny rzecznej,
 3. rewaloryzacja i zachowanie zabytkowych elementów ogrodowych i parkowych,
 4. rozwój zrównoważonej turystyki.

Aby osiągnąć cele projektu, działania realizowane są w trzech modułach, każdy z trzema etapami.

Moduł A
ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE
KRAJOBRAZEM KULTUROWYM​

 • W pierwszym etapie będą pozyskiwane i gromadzone dane wyjściowe, tj. w ramach prac badawczych i archiwalnych oraz inwentaryzacji przyrodnicznych, hydrologicznych i konserwatorskich.
 • Na podstawie analiz i oceny zostaną sformułowane cele konserwatorskie, ochronne i rozwojowe.
 • Powstały ogólny katalog środków będzie podzielony na możliwe do zrealizowania etapy projektu.

Moduł B
KOMUNIKACJA I MEDIACJA

 • Równolegle do prac planistycznych, w ramach koncepcji komunikacji, zostaną zaangażowani przedstawiciele  podmiotów publicznych oraz organizacji pozarządowych. Ich zaangażowanie powinno zagwarantować długofalową ochronę parku i krajobrazu kulturowego w Książu.
 • Planowane są regularne spotkania projektowe, warsztaty specjalistyczne, wydarzenia informacyjne, wyjazd studialny oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych w celu stworzenia sieci współpracy. Wszystkie wyniki będą dokumentowane i przygotowywane w dwóch językach, aby projekt był znany opinii publicznej i ekspertom.
 • Utworzona rada naukowa ma promować trwałą współpracę oraz zapewnić właściwą realizację projektu.

Moduł C
STRUKTURA I DZIAŁANIE BAZY DANYCH GIS

 • Moduł C obejmuje budowę i obsługę bazy danych GIS. W tej formie dane i wyniki projektów będą nie tylko udostępniane, ale także aktualizowane i wykorzystywane do celów turystycznych, czy jako podstawa dla lokalnych i regionalnych dokumentów strategicznych i planistycznych.